Fagstoff

Likestilling i arbeidslivet

Publisert: 15.08.2013, Oppdatert: 03.08.2015
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Liten jente sitter i gravemaskin

Likestilling i arbeidslivet handler først og fremst om likestilling mellom kjønnene. Kvinner og menn skal ha like muligheter og rettigheter i arbeidslivet. Vi skal se nærmere på hva likestilling handler om, og hva likestillingsloven er.

Likestilling mellom menn og kvinner

Likestilling betyr at menn og kvinner skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet uavhengig av kjønn. Det betyr i praksis at de skal vurderes likt ved ansettelser, at de skal ha lik lønn for likt arbeid, og at de skal ha samme rettigheter til videreutdanning, permisjoner og så videre.

Politi. Foto.   

Likestillingsloven

Det er en menneskerettighet å ikke bli diskriminert på grunn av kjønn. Likestillingsloven, som ble vedtatt i 1978, omtaler dette. Formålet med loven er at de to kjønnene skal få like muligheter i samfunnsliv, hjem og arbeid. Loven fokuserer likevel på kvinnenes rettigheter. Det står at loven "tar sikte på å forbedre kvinnenes stilling".1 Ifølge loven er arbeidsgivere og offentlige myndigheter pliktige til aktivt likestillingsarbeid. Det betyr blant annet at man kan ta i bruk det vi kaller moderat kvotering.2 Med det menes at man kan oppfordre kvinner til å søke på stillinger, og der det står likt mellom en mann og en kvinne av aktuelle kandidater, skal kvinnen få stillingen.

Likestillingsloven er endret, eller revidert, flere ganger. Siste revisjon var i juni 2013 i forbindelse med den første likestillingsmeldingen på 20 år: Likestilling kommer ikke av seg selv. I denne stortingsmeldingen framheves det at likestilling er rettferdig, at det gir valgfrihet, og at det også er lønnsomt.

Likestilling i arbeidslivet er lønnsomt

Kvinners deltakelse i arbeidslivet har hatt betydning for utbyggingen av velferdsstaten. Gjennom høyere yrkesdeltakelse og dermed høyere skatteinntekter har utbyggingen av velferdstilbudet blitt mulig. Med flere kvinner i arbeid har omsorg for barn og eldre i større grad blitt en offentlig oppgave. Det er nok et diskusjonsspørsmål for flere hvorvidt dette i seg selv er positivt, men samfunnsøkonomisk sett så er det bra for samfunnet og mer effektivt at man har flere å velge fra blant den arbeidsdyktige befolkningen.3 

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik. Foto.Likestillingsombud Sunniva Ørstavik.   LDO - Likestillings- og diskrimineringsombudet

LDO - Likestillings- og diskrimineringsombudet  har ansvar for å håndheve de lovene som finnes om likestilling og diskriminering, deriblant likestillingsloven. LDO skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder.

Hvis en person blir dårligere behandlet eller er dårligere stilt i arbeidslivet på grunn av vedkommendes kjønn, enten det gjelder ansettelser, forfremmelser eller lønnsfastsettelse, sier man at personen er utsatt for kjønnsdiskriminering. Hvis man føler seg diskriminert på grunn av kjønn, kan man ta kontakt med LDO for veiledning.

Kjønnsdelt arbeidsmarked

Til tross for lover og tiltak for å fremme likestilling er arbeidsmarkedet i Norge i dag fortsatt svært kjønndelt. Det vil si at vi har yrker som er kvinnedominerte, og yrker som er mannsdominerte. Få yrker har jevn fordeling av kvinner og menn. Du kan lese mer om dette her: Et kjønnsdelt arbeidsmarked?  

 

Relatert innhold

Generelt