Fagstoff

Utforskeren – innledning

Publisert: 24.06.2013, Oppdatert: 04.11.2015
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

BIlde tatt ovenifra av to unge studenter, en mann og en kvinne som sitter ved et bord med en datamaskin og skriveblokk 

Utforskeren er et hovedområde i samfunnsfag. Det griper inn i andre områder i faget, og meningen er at man skal arbeide med kompetansemålene under dette hovedområdet sammen med kompetansemål fra andre hovedområder. Utforskeren handler om samfunnsfaglige problemstillinger, å se ting fra forskjellige synsvinkler og å drøfte samfunnsfag med riktig bruk av begreper. Det blir spesielt lagt vekt på variert kildebruk, kildekritikk og riktige kildehenvisninger. I læreplanen står det at "[å] stimulere til kritisk vurdering av etablert og ny samfunnsfagleg kunnskap ved å bruke kjelder og kjeldekritikk er sentralt"1.

Kompetansemålene under hovedområdet Utforskeren

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
  • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skrifleg med presis bruk av fagomgrep
  • bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene
  • bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling
  • drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsfora og vurdere eigne forståingar i lys av andre sine innlegg