Fagstoff

Introduksjon: Likestilling i arbeidslivet

Publisert: 23.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

forretningskvinne

 

I 1978 ble likestillingsloven vedtatt. Formålet med denne loven var å gi begge kjønn like muligheter i samfunnsliv, hjem og arbeid. Det har i årene etter at loven ble vedtatt, vært mye fokus på å jevne ut forskjellene mellom de to kjønnene i samfunnet, men vi ser fremdeles at arbeidsmarkedet i Norge er kjønnsdelt. Det vil si at vi har yrker som er kvinnedominerte, og yrker som er mannsdominerte. Få yrker har jevn fordeling av menn og kvinner. Vi skal her se nærmere på forskjellene mellom menn og kvinner i arbeidslivet, og på hvordan temaet likestilling har utviklet seg etter at likestillingsloven ble vedtatt i 1978.

Kompetansemålet for dette emnet er: Mål for opplæringa er at eleven skal kunne drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad.