Fagstoff

Hva er diskriminering?

Publisert: 11.09.2013, Oppdatert: 07.09.2015
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Illustrasjonsbilde kjønnsdiskriminering

Diskriminering er et annet ord for forskjellsbehandling og er et begrep vi ofte støter på i nyhetene og i debatter. Diskriminering betyr at man behandler noen dårligere enn andre på bakgrunn av for eksempel kjønn, etnisitet, religion eller seksuell legning.

Hvem blir diskriminert?

Diskriminering er det samme som forskjellsbehandling, det vil si at du blir behandlet på en dårligere måte på grunn av hvem du er, eller hvordan du ser ut. Blir du behandlet på en annen måte enn andre kun fordi du er mørk i huden, fordi du tilhører en bestemt religion, eller på grunn av den seksuelle legningen din, da blir du diskriminert.

Hva kan gjøre at du blir diskriminert? Kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder kan være årsaker til at noen blir diskriminert. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) jobber for å forbedre likestilling og bekjempe diskriminering og kan kontaktes dersom man mener man blir diskriminert.

Hvordan blir man diskriminert?

Diskriminering skjer på mange områder. Mange opplever diskriminering i arbeidslivet, blant annet ved ansettelser, og føler at de ikke får en reell sjanse ved at de ikke blir vurdert profesjonelt, men ut fra hvem de er, eller hvordan de ser ut.

En del opplever også diskriminering i skolen eller når de ønsker å leie bolig. Vet du om andre eksempler?

Det er forskjell på direkte og indirekte diskriminering. Direkte diskriminering er når personer som ellers er like, behandles ulikt. Et eksempel er når en person ikke får en jobb på grunn av hudfargen sin eller fordi han eller hun er åpent homofil.

Indirekte diskriminering er når personer med ulike behov likevel behandles likt. Det kan for eksempel være mangel på rullestolramper for funksjonshemmede.

Lover og regler

Vi har en rekke lover mot diskriminering. En av dem er likestillingsloven, som først og fremst er rettet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, altså kjønnsdiskriminering. Du kan lese mer om likestillingsloven på fagstoffsiden Likestilling i arbeidslivet.

Siden 1970 har vi hatt straffebestemmelser mot rasisme, og fra 1981 ble det heller ikke lov med diskriminering på bakgrunn av seksuell legning.

Arbeidsmiljøloven er vern mot diskriminering tatt med. Dette gjelder alle sider ved arbeidsforholdet, blant annet ved utlysning og ansettelse, opplæring, forfremmelse og lønnsfastsettelse. I loven står det at det er forbudt med direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjoner, seksuell orientering eller alder.

For tilfeller av diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn gjelder diskrimineringsloven. Etter diskrimineringsloven er det også forbud mot trakassering.

Lovlig forskjellsbehandling

Forskjellsbehandling kan i noen tilfeller være lovlig. I tros- og livssynssamfunn vil religion og livssyn i de fleste tilfeller være en saklig grunn for forskjellsbehandling. Språk er også viktig i noen sammenhenger, derfor kan det i flere yrker være særskilte krav om å kunne norsk godt.

Vi har også noe som heter positiv særbehandling. Ved ansettelser vil man da for eksempel kunne vektlegge etnisitet som en fordel. Hvis man har to personer som stiller likt etter en intervjurunde, vil man bevisst kunne velge å ansette den som tilhører en etnisk minoritet.

Relatert innhold

Generelt