Fagstoff

Hva er geografiske informasjonssystemer?

Publisert: 08.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Det finnes mange forklaringer på hva geografiske informasjonssystemer (GIS) er. Her gis det en beskrivelse av hoveddelene som GIS består av.

Geografiske informasjonssystemer (GIS) kan beskrives som IT-baserte systemer for innsamling, bearbeiding, analyse og presentasjon av geografiske data.

 

GIS, lagring og presentasjon GIS, lagring og presentasjon,
Opphavsmann: Narom

 

 

 

Kobling mellom tabell-data og kartLogisk kobling mellom tabell-data og kart
Opphavsmann: NVE

 

 

 

GIS-pyramidenGIS-pyramiden,
Opphavsmann: Narom

 


Ulike definisjoner av GIS

Det finnes i dag ikke noen felles internasjonal definisjon. Ulike definisjoner av GIS brukes i forskjellige fagmiljø, men det er blitt svært vanlig å benytte begrepet GIS for en gruppe IT-systemer som fungerer som hjelpemiddel for utdrag og sammenstilling av geografisk informasjon fra geografiske data. Den definisjonen kan dekkes i Bernhardsen (Bernhardsen 2000) sin definisjon, som sier: ”Geografiske informasjonssystem er et EDB-system som håndterer geografiske data, opplysninger om egenskaper og relasjoner til objekter som er entydig geografisk stedfestet.”

En annen anerkjent definisjon ble skrevet av et trettitalls spesialister i 1989. (Hentet fra N. Chrisman, Exploring Geograhical Information Systems, 2002, s. 12).
“A system of hardware, software, data, people, organizations and institutional arrangements for collecting, storing, analyzing and disseminating information about areas of the earth.”

GIS framstår i dag som et resultat av en teknologisk utvikling innen flere fagområder. Pådrivere til denne utviklingen finner vi i miljøer innen digital kartografi, grafisk databehandling, multimedia og databasesystemer. Grunnleggende kunnskaper om metodene er avgjørende for å kunne utnytte mulighetene denne teknologien gir. GIS forener tradisjonelle geografiske redskaper som kart og kartanalyse med bruken av informasjonsteknologi for raskt å behandle store datamengder.

Det skilles i utgangspunktet mellom geografiske data og geografisk informasjon. I et GIS er det en forutsetning at man har tilgang til data som beskriver noe om hva som finnes hvor. Det kan være kart, egenskapsdata eller bilder.
Med geografisk informasjon menes sammenstilte data om objekter som kan stedfestes, og som gir mening og/eller ny kunnskap. Det kan være informasjon om områder på jordas overflate, kunnskap om hvor noe er, kunnskap om hva som er i en gitt lokasjon. Geografisk informasjon kjennetegnes av: - kan være svært detaljert, - er ofte statisk, - krever mye lagringsplass.

Geografiske data

Geografiske data, derimot, er hvilke som helst opplysninger om egenskaper og relasjoner til objekter som er entydig geografisk stedfestet. Geografiske data er vanligvis presentert på kart i form av geometriske elementer (symboler, streker og farger). Koblingen mellom de geometriske elementene og deres egenskaper angis i kartets tegnforklaring. Samtidig som kartet er et effektivt presentasjonsmedium, fungerer det også som en grafisk databank for lagring av data. I det ligger også kartets begrensninger. De lagrede dataene er bearbeidet og presentert på en bestemt måte, ofte for et bestemt formål. Det er ikke enkelt å presentere informasjonen på andre måter. Kartet gir bare ett bestemt og statisk bilde av geografien. I tradisjonell (analog) kartproduksjon måtte mesteparten av materialet produseres på nytt hvis man ønsket å forbedre kartet, lage et nytt produkt eller oppdatere kartet.

Den største forskjellen mellom kart og GIS er at i kart er lagring og presentasjon en og samme sak, mens i GIS er lagring og presentasjon av dataene atskilt. I GIS kan de samme dataene presenteres og analyseres på mange forskjellige måter, og tidkrevende operasjoner kan automatiseres.
Ved å bruke geografiske informasjonssystemer bringes en forenklet verden inn i datamaskinen. GIS-pyramiden viser de ulike nivåene i GIS-prosessen (fritt etter Tor Bernhardsen).

Relatert innhold

Generelt