NDLA

Buerie båateme åarjelsaemien gïelese!

Redaksjonen har startet arbeidet med å utvikle et digitalt læremiddel for sørsamisk som førstespråk Vg1 SF og Vg2 YF for videregående skoles nivå. ...

Draama

Åvte-sæjroe kapihtelasse "Draama".

Read more

Båatsoe

Åvte-sæjroe kapihtelasse «Båatsoe».

Read more

Epihke

Daennie sæjrosne maahtah tjiehpies-lidteratuvren bïjre lohkedh. Mij lyrihke, epihke jïh dramatihke...

Read more

Mïerhkesjidh

Daesnie maahtah faage-åehpiedehtemem "Mïerhkesjidh" lohkedh.

Read more

....
....
....
Contact us